Skip available courses

Available courses

Cílem programu je účastníky naučit správně používat internetový prohlížeč, seznámit se základy autorského práva a zároveň upozornit na nástrahy, se kterými pohyb na síti souvisí. Účastníci si praktickým nácvikem osvojí klíčové prvky z jednotlivých modulů a na vlastní případové studii aplikují poznatky do své profesní praxe.

V tomto kurzu si účastníci osvojí dovednosti z oblasti tvorby a zpracování dokumentů v nejběžnějších aplikacích kancelářského balíku MS Office. Naučí se správně vytvářet a formátovat textové dokumenty, zpracovávat data v tabulkovém kalkulátoru, ale také navrhovat poutavé prezentace. 

Cílem programu je účastníky naučit ovládat počítač, využívat internet, efektivně vyhledávat informace, ukládat informace do počítače a na různá paměťová média, získat základní dovednosti tvorby dokumentů včetně tisku a jeho nastavení. Účastníci si praktickým nácvikem osvojí klíčové prvky z jednotlivých kapitol a na vlastní případové studii aplikují poznatky do své profesní praxe. 

Cílem programu je účastníky naučit s informacemi pracovat efektivně, aby je dokázali vhodnými způsoby třídit, vyhledávat, uchovávat a také předávat. Účastníci si praktickým nácvikem osvojí klíčové prvky z jednotlivých oblastí a na vlastní případové studii aplikují poznatky do své profesní praxe.

Cílem vzdělávacího programu je na základě samostatné práce účastníka vylepšit jeho organizační a další pracovní schopnosti s důrazem na vedení a řízení lidí, rozvoj lidských zdrojů, týmovou spolupráci a projektové řízení.

Cílem semináře je možnost poznání sebe sama a Vaší další cesty, k dosažení Vámi stanoveného stupně vnitřní stability. Vy jste ti tvůrci, kteří pracují na vnějších faktorech způsobujících stres, kouč je Vám nápomocen tento proces uchopit co nejefektivněji. Máte možnost nebýt sami sobě překážkou v náročných situacích…

Cílem kurzu je vybavit účastníky klíčovými dovednostmi k tomu, aby dokázali adekvátně reagovat v situacích, kdy potřebují porozumnět anglicky hovořícím mluvčím či získat informace z anglicky psaných textů. Absolventi kurzu by měli získat jistotu v pokládání otázek a osvojit si strategie získávání požadovaných informací.

Tento vzdělavací program si klade za cíl pomoci účastníkům se zorientovat v nepřeberné nabídce nejrůznějších kurzů, učebních nástrojů, metod atd. tak, aby byl schopen je autonomně využívat pro své potřeby a cíle. Univerzální a přenositelné klíčové dovednosti, které účastník dostane příležitost si osvojit a rozvíjet, mu pak pomohou se připravit a zvládat různé situace v pracovním a osobním životě, kdy je třeba komunikovat anglicky

Efektivní práce s informacemi je konkurenční výhoda, která může rozhodnout o úspěšnosti firmy i jednotlivce. Mezi klasické nástroje knowledge managementu (znalostního managementu) účinné zacházení s informacemi rozhodně patří, ale jen málokdo je umí správně používat. Dnešní doba navíc od člověka žádá, aby dokázal s velkým množstvím informací dobře pracovat a našel uplatnění v moderně řízených organizací ve výrobním sektoru, v oblasti služeb nebo veřejné správy.

Doplňkový učební materiál pro přípravu na Státní jazykovou zkoušku základní. Obsah: gramatika, tématická slovní zásoba, poslech, čtení, psaní.

V tomto e-learningovém kurzu se pokusíme formou zamyšlení dobrat odpovědí na Vaše otázky. Začneme tím, že se podíváme na historické proměny obrazu učitele ve společnosti a to, čím je vlastně autorita dána. Také se podíváme, jak vnímají autoritu učitele žáci, rodiče a jak ředitelé škol. Pro každého může autorita učitele představovat něco jiného. Dále si zaostříme na charakteristiky nositele autority a to i s příklady z praxe. Neopomeneme se zabývat kapitolou o možnostech rozvíjení a uchování si autority. V závěru našeho kurzu se pak zamyslíme, jak autority ovlivňují náš život a proč je tedy vlastně potřebujeme.

Kurz německého jazyka úrovně B2

Cílem tohoto vzdělávacího programu je zvýšit jazykové kompetence učitelů formou kombinovaného studia německého jazyka (34 hodin on-line výuky a 6 hodin prezenčního studia) a zvýšit ICT dovednosti pedagogů využitím e-learningu pro další jazykové vzdělávání. Účastníci si plněním praktických úkolů v gramatice, slovní zásobě, čtení, poslechu i psaní osvojí jazykové dovednosti v deseti jednotlivých modulech a plněním dílčích úkolů zdokonalí své dovednosti na úroveň B2 SERRJ.

Kurz německého jazyka úrovně B1

Cílem tohoto vzdělávacího programu je zvýšit jazykové kompetence učitelů formou kombinovaného studia německého jazyka (34 hodin on-line výuky a 6 hodin prezenčního studia) a zvýšit ICT dovednosti pedagogů využitím e-learningu pro další jazykové vzdělávání. Účastníci si plněním praktických úkolů v gramatice, slovní zásobě, čtení, poslechu i psaní osvojí jazykové dovednosti v deseti jednotlivých modulech a plněním dílčích úkolů zdokonalí své dovednosti na úroveň B1 SERRJ.

Kurz německého jazyka úrovně A2

Cílem tohoto vzdělávacího programu je zvýšit jazykové kompetence učitelů formou kombinovaného studia německého jazyka (34 hodin on-line výuky a 6 hodin prezenčního studia) a zvýšit ICT dovednosti pedagogů využitím e-learningu pro další jazykové vzdělávání. Účastníci si plněním praktických úkolů v gramatice, slovní zásobě, čtení, poslechu i psaní osvojí jazykové dovednosti v deseti jednotlivých modulech a plněním dílčích úkolů zdokonalí své dovednosti na úroveň A2 SERRJ.

E-learningový kurz anglického jazyka na úrovni B2 se zaměřuje na rozvoj jazykových kompetencí v gramatice, slovní zásobě, čtení, poslechu i psaní. Kurz je koncipován jako tzv. blended learning, kdy jde o kombinaci online a prezenční výuky. Frekventanti kurzu se tedy budou pravidelně setkávat s tutorem, se kterým budou moci řešit své problémy a nejasnosti, a který bude kurzy metodicky vést. Kurz má rozsah 40 vyučovacích hodin, z toho 30 hodin online výuky a 10 hodin prezenční výuky. Kurz je rozdělen do 10 týdnů.

E-learningový kurz anglického jazyka na úrovni B1 se zaměřuje na rozvoj jazykových kompetencí v gramatice, slovní zásobě, čtení, poslechu i psaní. Kurz je koncipován jako tzv. blended learning, kdy jde o kombinaci online a prezenční výuky. Frekventanti kurzu se tedy budou pravidelně setkávat s tutorem, se kterým budou moci řešit své problémy a nejasnosti, a který bude kurzy metodicky vést. Kurz má rozsah 40 vyučovacích hodin, z toho 30 hodin online výuky a 10 hodin prezenční výuky. Kurz je rozdělen do 10 týdnů.

E-learningový kurz anglického jazyka na úrovni A2 se zaměřuje na rozvoj jazykových kompetencí v gramatice, slovní zásobě, čtení, poslechu i psaní. Kurz je koncipován jako tzv. blended learning, kdy jde o kombinaci online a prezenční výuky. Frekventanti kurzu se tedy budou pravidelně setkávat s tutorem, se kterým budou moci řešit své problémy a nejasnosti, a který bude kurzy metodicky vést. Kurz má rozsah 40 vyučovacích hodin, z toho 30 hodin online výuky a 10 hodin prezenční výuky. Kurz je rozdělen do 10 týdnů.