Skip available courses

Available courses

Cílem programu je účastníky naučit správně používat internetový prohlížeč, seznámit se základy autorského práva a zároveň upozornit na nástrahy, se kterými pohyb na síti souvisí. Účastníci si praktickým nácvikem osvojí klíčové prvky z jednotlivých modulů a na vlastní případové studii aplikují poznatky do své profesní praxe.

V tomto kurzu si účastníci osvojí dovednosti z oblasti tvorby a zpracování dokumentů v nejběžnějších aplikacích kancelářského balíku MS Office. Naučí se správně vytvářet a formátovat textové dokumenty, zpracovávat data v tabulkovém kalkulátoru, ale také navrhovat poutavé prezentace. 

Cílem programu je účastníky naučit ovládat počítač, využívat internet, efektivně vyhledávat informace, ukládat informace do počítače a na různá paměťová média, získat základní dovednosti tvorby dokumentů včetně tisku a jeho nastavení. Účastníci si praktickým nácvikem osvojí klíčové prvky z jednotlivých kapitol a na vlastní případové studii aplikují poznatky do své profesní praxe. 

Cílem programu je účastníky naučit s informacemi pracovat efektivně, aby je dokázali vhodnými způsoby třídit, vyhledávat, uchovávat a také předávat. Účastníci si praktickým nácvikem osvojí klíčové prvky z jednotlivých oblastí a na vlastní případové studii aplikují poznatky do své profesní praxe.

Cílem vzdělávacího programu je na základě samostatné práce účastníka vylepšit jeho organizační a další pracovní schopnosti s důrazem na vedení a řízení lidí, rozvoj lidských zdrojů, týmovou spolupráci a projektové řízení.

Cílem semináře je možnost poznání sebe sama a Vaší další cesty, k dosažení Vámi stanoveného stupně vnitřní stability. Vy jste ti tvůrci, kteří pracují na vnějších faktorech způsobujících stres, kouč je Vám nápomocen tento proces uchopit co nejefektivněji. Máte možnost nebýt sami sobě překážkou v náročných situacích…

Cílem kurzu je vybavit účastníky klíčovými dovednostmi k tomu, aby dokázali adekvátně reagovat v situacích, kdy potřebují porozumnět anglicky hovořícím mluvčím či získat informace z anglicky psaných textů. Absolventi kurzu by měli získat jistotu v pokládání otázek a osvojit si strategie získávání požadovaných informací.

Tento vzdělavací program si klade za cíl pomoci účastníkům se zorientovat v nepřeberné nabídce nejrůznějších kurzů, učebních nástrojů, metod atd. tak, aby byl schopen je autonomně využívat pro své potřeby a cíle. Univerzální a přenositelné klíčové dovednosti, které účastník dostane příležitost si osvojit a rozvíjet, mu pak pomohou se připravit a zvládat různé situace v pracovním a osobním životě, kdy je třeba komunikovat anglicky

Efektivní práce s informacemi je konkurenční výhoda, která může rozhodnout o úspěšnosti firmy i jednotlivce. Mezi klasické nástroje knowledge managementu (znalostního managementu) účinné zacházení s informacemi rozhodně patří, ale jen málokdo je umí správně používat. Dnešní doba navíc od člověka žádá, aby dokázal s velkým množstvím informací dobře pracovat a našel uplatnění v moderně řízených organizací ve výrobním sektoru, v oblasti služeb nebo veřejné správy.